Facebook obceFotky obce na rajčeti.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vinařské stezky

Obec Mikulčice spolupracuje na rozvoji Moravských vinařských stezek, jejichž koordinátorem je

Nadace Partnerství

Moravské vinařské stezky

Odkazy

 

Region PODLUŽÍ

Turistické INFORMAČNÍ CENTRUM

Zařijte jižní Moravu

mapka

portal gov.cz

logo CZECH point

Hodonín

Digitální povodňový plán obce:

Povodňový plán obce

HZS Jihomoravského kraje

POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ!POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ !

Statistika

Statistika - údaje o obci k 1.1.2022.

K 1.1.2021 byl počet obyvatel obce 1964.                        Během roku se přihlásilo 62 lidí, odhlásilo se 25.               Narodilo se 17 dětí /5 dívek, 12 chlapců/, zemřelo 31 obyvatel.
K 1.1.2022 mají Mikulčice 1987 obyvatel.

Můžete si zakoupit :

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:

Kniha F. Mikulecký LIDOVÝ HUDEBNÍ SKLADATEL NA PODLUŽÍ 300,- Kč.

Kniha Mikulčice 200,- Kč.

Pohlednice obce za 4,- Kč.

 

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Uzavření manželství

 

Manželství  mohou  občané  ČR  uzavřít, po domluvě, na kterékoliv  matrice v České republice bez poplatku. Při uzavírání církevních sňatků si občané žádají o Osvědčení u matričního úřadu, kde budou sňatek uzavírat, ne podle místa trvalého bydliště.

                                                                                       
Pokud se rozhodnete uzavřít sňatek na našem obecním úřadě či v místním kostele, je potřeba se osobně (oba snoubenci) dostavit s potřebnými doklady (viz níže) na OÚ k vyplnění Dotazníku k uzavření manželství

 


 

Správní poplatky řeší zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2 000 Kč, pokud ani jeden z nich nemá trvalý pobyt na území ČR je tento poplatek 3 000 Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu (na OÚ Mikulčice je stanoveným dnem sobota) nebo mimo úředně určenou místnost (tj. jinde než v obřadní místnosti OÚ Mikulčice) 1 000 Kč.
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč.                                                                                                       

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

 


Doklady potřebné k uzavření manželství:

 

Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:

 • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii)
   
 • občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu)
   
 • v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt
   
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela
   

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost
   
 • rodný list
   
 • doklad o státním občanství
   
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (tento doklad nepředkládá občan Slovenské republiky, pokud má na území České republiky povolen trvalý pobyt alespoň dva roky - článek 8, Smlouvy o matrikách a o státním občanství se Slovenskem, viz bod 17)
   
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - potvrzení se nepředkládá
   
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
   
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
   
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR vydané Policií ČR (nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství). Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek, a to kolkovou známkou v hodnotě 15 Kč

 

 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními (doklady budou opatřeny razítkem APOSTILLE, případně SUPERLEGALIZOVÁNY  u Zastupitelského úřadu ČR ve státě, kde byl doklad vydán), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy od soudního tlumočníka do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
   

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. 
Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.
Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Nezletilá osoba starší 16 let dále připojí rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.
U církevního sňatku  snoubenci požádají matriční úřad, v jehož obvodě bude manželství uzavřeno, o vydání tzv. osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného manželství (toto osvědčení má platnost 6 měsíců).

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jejich jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození.

Další informace k obřadu:

 • uzavření manželství se koná, pokud si snoubenci s matrikářkou nedomluví jiné vhodné místo matričního obvodu, v obřadní místnosti na OÚ. Také je možné požádat o povolení k uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu příslušného matričního úřadu. Správní poplatek činí 1 000 Kč.
   
 • obřad trvá cca půl hodiny, oddává starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce

 

Další informace získáte přímo u příslušné pracovnice - matrikářky.