Facebook obceFotky obce na rajčeti.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vinařské stezky

Obec Mikulčice spolupracuje na rozvoji Moravských vinařských stezek, jejichž koordinátorem je

Nadace Partnerství

Moravské vinařské stezky

Odkazy

 

Region PODLUŽÍ

Turistické INFORMAČNÍ CENTRUM

Zařijte jižní Moravu

mapka

portal gov.cz

logo CZECH point

Hodonín

Digitální povodňový plán obce:

Povodňový plán obce

HZS Jihomoravského kraje

POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ!POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ !

Statistika

Statistika - údaje o obci k 1.1.2022.

K 1.1.2021 byl počet obyvatel obce 1964.                        Během roku se přihlásilo 62 lidí, odhlásilo se 25.               Narodilo se 17 dětí /5 dívek, 12 chlapců/, zemřelo 31 obyvatel.
K 1.1.2022 mají Mikulčice 1987 obyvatel.

Můžete si zakoupit :

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:

Kniha F. Mikulecký LIDOVÝ HUDEBNÍ SKLADATEL NA PODLUŽÍ 300,- Kč.

Kniha Mikulčice 200,- Kč.

Pohlednice obce za 4,- Kč.

 

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Mikulčice
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Mikulčice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec Mikulčice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
  Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
  Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
  V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Mikulčice 245
  69619 Mikulčice
  Telefon: 518 357 230
  E-mail: podatelna@mikulcice.cz
  WWW: www.mikulcice.cz/
  ID Datové schránky: jbjby8z
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Mikulčice 245
   69619 Mikulčice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Mikulčice 245
   69619 Mikulčice
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí7:00 - 11:3012:30 - 17:00
   středa7:00 - 11:3012:30 - 17:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   518 357 230
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.mikulcice.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny

   Obec Mikulčice
   Mikulčice 245
   696 19 Mikulčice

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   podatelna@mikulcice.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: jbjby8z
 • 5. Případné platby lze poukázat
  111084083/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00285102
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00285102
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

  Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

 • 10. Příjem podání a podnětů

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
  Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
  Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
   Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

   Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce.
   Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník za poskytované informace naleznete zde.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   V průběhu posledních dvou let nebylo rozhodnutí o výši úhrad za poskytování informací nadřízeným orgánem přezkoumáváno.

 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Mikulčice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 296x | Datum vložení: 23.01.2019

  Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 234x | Datum vložení: 16.01.2020

  Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 141x | Datum vložení: 29.01.2021

  Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 54x | Datum vložení: 28.02.2022

 • Poskytnuté informace

  Poskytnutí informace č.j. OUM 31/2022

  Poskytnutí informace č.j. OUM 608/2022

  Poskytnutí informace č.j. OUM 609/2022

  Poskytnutí informace č.j. OUM 610/2022

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře

  Ohlášení drobných staveb, úprav Staženo: 1027x | Datum vložení: 08.01.2014

  Přihláška k vodovodní přípojce Staženo: 902x | Datum vložení: 09.06.2020

  Vyúčtování dotace poskytnuté od Obce Mikulčice - aktuální Staženo: 881x | Datum vložení: 03.06.2015

  Závazné podmínky pro stánkový prodej na krojovaných hodech Staženo: 263x | Datum vložení: 17.07.2019

  Žádost o dotaci z rozpočtu obce - nová od roku 2022 Staženo: 847x | Datum vložení: 17.05.2022

  Žádost o poskytnutí informací Staženo: 747x | Datum vložení: 08.01.2014

  Žádost o povolení kácení stromů Staženo: 824x | Datum vložení: 10.11.2014

  Žádost o povolení umístění prodejního stánku hody Staženo: 230x | Datum vložení: 16.07.2019

 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.