Obec Mikulčice
ObecMikulčice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Mikulčice

Obec Mikulčice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec Mikulčice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Mikulčice 245
69619 Mikulčice
Telefon: 518 357 230
E-mail: podatelna@mikulcice.cz
WWW: www.mikulcice.cz/
ID Datové schránky: jbjby8z
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mikulčice 245
  69619 Mikulčice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mikulčice 245
  69619 Mikulčice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa7:00 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Mikulčice
  Mikulčice 245
  696 19 Mikulčice

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: jbjby8z
111084083/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00285102
DIČ: CZ00285102
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet obce na rok 2015
  rozpočet 2015.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 408,59 kB
  Staženo: 1,037×
  Vloženo: 22. 5. 2015
  Rozpočet obce na rok 2016
  rozpočet 2016 vývěs.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 262,76 kB
  Staženo: 999×
  Vloženo: 3. 3. 2016

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce.
  Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník za poskytované informace naleznete zde.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  V průběhu posledních dvou let nebylo rozhodnutí o výši úhrad za poskytování informací nadřízeným orgánem přezkoumáváno.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Mikulčice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2018

20190123093902.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,6 kB
Staženo: 435×
Vloženo: 23. 1. 2019

Výroční zpráva za rok 2019

výroční zpráva o poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 479,51 kB
Staženo: 387×
Vloženo: 16. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2020

výroční zpráva o poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 603,9 kB
Staženo: 275×
Vloženo: 29. 1. 2021

Výroční zpráva za rok 2021

výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 601,82 kB
Staženo: 196×
Vloženo: 28. 2. 2022

Výroční zpráva za rok 2022

výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,08 kB
Staženo: 103×
Vloženo: 21. 2. 2023

Ohlášení drobných staveb, úprav

ohlaseni drobnych stav. uprav.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89 kB
Staženo: 1,208×
Vloženo: 8. 1. 2014

Přihláška k vodovodní přípojce

Přihláška k vodovodní přípojce.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 821 kB
Staženo: 1,098×
Vloženo: 9. 6. 2020

Vyúčtování dotace poskytnuté od Obce Mikulčice - aktuální od roku 2024

Příloha č. 1 Vyúčtování dotace.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 49 kB
Staženo: 1,040×
Vloženo: 17. 4. 2024

Závazné podmínky pro stánkový prodej na krojovaných hodech

Závazné podmínky pro stánkový prodej na krojovaných hodech (1).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,51 kB
Staženo: 413×
Vloženo: 17. 7. 2019

Žádost o dotaci z rozpočtu obce - nová od roku 2022

Žádost o dotaci rok 2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 1,025×
Vloženo: 17. 5. 2022

Žádost o poskytnutí informací

zadost o informace.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 14,25 kB
Staženo: 902×
Vloženo: 8. 1. 2014

Žádost o povolení kácení stromů

zadost o povoleni kaceni stromu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB
Staženo: 1,000×
Vloženo: 10. 11. 2014

Žádost o povolení umístění prodejního stánku hody

Źádost o povolení umístění prodejního stánku hody.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,62 kB
Staženo: 387×
Vloženo: 16. 7. 2019

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
déšť 23 °C 15 °C
déšť, slabý severní vítr
vítrS, 4.5m/s
tlak1012hPa
vlhkost59%
srážky4.3mm

Svátek

Svátek má Zbyněk

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den otců
 • Den afrického dítěte
 • Evropský den židovské kultury

Zítra má svátek Adolf

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
2
31
2
1
3
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
2
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
3
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rekonstrukce silnice v Těšicích

znak

MIKULČICE

Velkomoravské Mikulčice jsou zemědělskou obcí s dlouhou tradicí vinařství, rodištěm mikulčické osobnosti - Fanoše MIKULECKÉHO, vlastním jménem F. Hřebačky. Prolíná se zde současnost s dávnou minulostí. V kostele Nanebevzetí Panny Marie spatříte unikátní bytelný oltář z dubových kmenů nalezených v korytě Moravy. Před kostelem stojí barokní sochy sv. Oldřicha a sv. Jana Nepomuckého. Kaple sv. Rocha - národní kulturní památka - u hřbitova je vyzdobena malovaným slováckým žudrem, stejně jako fara a budova obecního úřadu na návsi.

více